2003. gada aprīlis — Pašaizsardzības ABC

Pagājušajā numurā sākām apskatīt tuvcīņas tehniku kopā ar partneri vidējā distancē. Apguvām aizsardzības paņēmienu ar pretuzbrukumu augšējā līmenī (džjodan age uke, čjūdan gjaku cuki) un vidējā līmenī (čjūdan soto uke, džjodan gjaku dzuki). Sākām apskatīt pirmo sitienu ar kāju (mae geri) un apakšējā līmeņa bloku (gedan barai). Šoreiz iepazīsimies ar šī sitiena un bloka praktisko lietojumu un sāksim apgūt lokveida sitienus ar rokām, kā arī aizsardzību pret tiem.

Tuvcīņas paņēmienu izpilde kopā ar partneri

Abi partneri nostājas viens pret otru HAN DZENKUCU DAČI stājā. Stājām jābūt vienādām – abiem priekšā labā vai kreisā kāja.

TORI izpilda sitienu MAE GERI ar aizmugurējo kāju jostas augstumā.

  

UKE liek soli atpakaļ ar priekšējo kāju un pēc stājas ieņemšanas ar priekšējo roku izpilda bloku GEDAN BARAI, bet ar aizmugurējo roku izpilda sitienu DŽJODAN GJAKU CUKI (1. a, b attēls).

Pēc tam, kad UKE sitienu ir atvairījis, TORI saliec sitiena kāju celī un, liekot to uz priekšu, nostājas HAN DZENKUCU DAČI stājā. Tas ir būtiski, jo, pirmkārt, kājai atkal ieņemot saliektu stāvokli (TS, nr. 3, 5. b attēls), mēs varam izpildīt kā soli uz priekšu, tā arī atpakaļ, tādējādi palielinot savas pārvietošanās iespējas. Otrkārt, nolaižot kāju tūlīt pēc sitiena sev priekšā, mēs dodam pretiniekam labu iespēju izsist šo kāju, uz kuras tai brīdī ir lielākā daļa svara.

Arī šī tehniskā paņēmiena pilnveidošanai izmanto tādas pašas kombinācijas kā (TS, nr. 2) izpildot uzbrukumu DŽJODAN OI CUKI un aizsardzību DŽJODAN AGE UKE.

Padoms: izpildot uzbrukuma paņēmienu ar kāju, jāņem vērā cilvēka anatomiskās īpatnības, proti, tas, ka kājas ir garākas nekā rokas. Tāpēc, izdarot sitienu MAE GERI, optimālais attālums starp partneriem ir nedaudz lielāks nekā vidējā distance (TS, nr. 2, 4. zīm.).

Ieteicamie palīgvingrinājumi. Iekams pārejam pie nākamā paņēmiena, gribu dot dažus padomus, kā sekmīgāk apgūt un pilnveidot jau zināmos blokus un sitienus. Bez minētās metodes, kad sitieni un bloki tiek izpildīti uz vietas (HEIKO DAČI) vai pārvietojoties (HAN ZDENKUCU DAČI) pa vienai kustībai, izmanto arī NIHON (divkāršu) un SANBON (trīskāršu) izpildījuma veidu. Ko tas nozīmē? Šo vārdu tulkojums jau norāda uz izpildījuma veidu.

NIHON – viena bloka vai sitiena izpildījums divas reizes, pēc kārtas mainot vienu un otru roku. Šo tehniku parasti veic ar viena veida sitienu vai bloku vienā līmenī. Piemēram, ČJŪDAN NIHON SEIKEN CUKI – izpilda pēc kārtas divus taisnos sitienus ar dūri vidējā līmenī – vai NIHON DŽJODAN AGE UKE – izpilda pēc kārtas divus augšupejošos blokus utt.

SANBON – parasti viena vai vairāku sitienu vai bloku izpildījums trīs līmeņos, mainot rokas. Piemēram, DŽJODAN AGE UKE, ČJŪDAN SOTO UKE, GEDAN BARAI vai DŽJODAN SEKEN CUKI, ČJŪDAN SEKEN CUKI, GEDAN SEKEN CUKI utt.

Šie vingrinājumi palīdz izkopt koordināciju un pilnveidot tehnisko izpildījumu. Kad tas ir nedaudz apgūts, šo pašu tehnisko paņēmienu var izpildīt pārvietojoties un kopā ar partneri, izmantojot arī pretuzbrukumus pēc visas bloku sērijas izpildes.

    

Bez minētā bloka vidējā līmenī jāmin arī ČJŪDAN UČI UKE – bloks uz iekšu vidējā līmenī (2. a, b, c attēls). Izpildot bloku, jāņem vērā:

1) bloķējošās rokas dūre gala pozīcijā atrodas nedaudz zemāk par plecu,
2) elkoņa locītavas leņķis ir 45 grādi,
3) bloķējošās rokas plecs nedaudz pagriezts uz priekšu,
4) izpildot bloku, roka tiek atvilkta: dūre pie auss, elkonis atpakaļ,
5) elkonis nedrīkst atrasties augstāk par dūri,
6) otra roka atvilkta HIKITĒ pozīcijā,
7) bloķējošā roka nosedz ķermeni krūšu kurvja augstumā.

Bloku izpilda, sākumā atvelkot roku, pēc tam virza to uz gala pozīciju, bet otru pa taisnāko trajektoriju atvelk HIKITĒ pozīcijā. Arī šī bloka apgūšana un pilnveidošana notiek tādā pašā secībā kā iepriekšējā.

Tālāk pielāgosim šo bloku reālai cīņas situācijai, kā jau tas tika darīts iepriekš.

Abi partneri nostājas viens otram pretim HAN DZENKUCU DAČI stājā. Stājām jābūt vienādām – abiem priekšā labā vai kreisā kāja.

TORI liek soli uz priekšu ar aizmugurējo kāju un izpilda sitienu ČJŪDAN GJAKU CUKI (roka, kurai atbilstošā kāja atrodas aizmugurē).

  

UKE liek soli atpakaļ ar priekšējo kāju un pēc stājas ieņemšanas ar priekšējo roku izpilda bloku ČJŪDAN UČI UKE, bet ar aizmugurējo roku izpilda pretsitienu DŽJODAN GJAKU CUKI (3. a, b attēls). Kombinācija tiek pilnveidota pēc iepriekš aprakstītās metodes.

Padoms: lai arī ČJŪDAN SOTO UKE tiek uzskatīts par vidējā līmeņa pamatbloku, tomēr no praktiskā viedokļa ČJŪDAN UČI UKE ir efektīvāks – vieglāk un ātrāk izpildāms. Par to vislabāk var pārliecināties brīvajā divcīņā (sparingā).

Ieteicamie palīgvingrinājumi. Izmantojot šo bloku, var veidot kombināciju, ar vienu roku izpildot pēc kārtas DŽJODAN AGE UKE, ČJŪDAN UČI UKE, GEDAN BARAI un ar otru roku izpildot pretsitienu. Šim uzdevumam uzbrukumā izmanto kombināciju: DŽJODAN SEIKEN CUKI; ČJŪDAN SEKEN CUKI, GEDAN SEIKEN CUKI.

Kad esam iepazinušies ar pirmajiem četriem bāzes blokiem un taisno sitienu, pievērsīsimies lokveida uzbrukuma tehnikai. Kā pirmo apskatīsim DŽJODAN AGE CUKI – augšupejošais sitiens augšējā līmenī (4. attēls). Izpildot šo sitienu, jāņem vērā:

1) no pozīcijas HIKITĒ dūri virza uz priekšu un augšu pa vidu ķermenim,
2) sitošās rokas dūre beigu pozīcijā atrodas deguna augstumā,
3) pleci taisni, nolaisti uz leju, elkonis maksimāli pietuvināts ķermeņa vidum, otra roka atvilkta
HIKITĒ pozīcijā,
4) izpildot sitienu, rokas darbojas sinhroni – viena nomaina otru,
5) sitošās rokas elkoņa locītavas leņķis ir 45 grādi.

Sitienu DŽJODAN AGE CUKI izmanto tuvajā distancē, pretējā gadījumā tas var nesasniegt mērķi. Sitienu izpilda ar pirmajiem diviem dūres kauliņiem pa pretinieka zoda apakšu.

Otrs, raksturīgākais lokveida sitiens ir DŽJODAN MAVAŠI CUKI – lokveida sitiens no sāniem augšējā līmenī (5. attēls). Izpildot šo sitienu, jāņem vērā:

1) no pozīcijas HIKITĒ dūri virza sākumā nedaudz uz āru un uz priekšu, tad, veidojot loku,
vienlaikus pagriež to uz iekšpusi un uz augšu,
2) sitošās rokas dūre gala pozīcijā atrodas nedaudz aiz ķermeņa vidus un ir pagriezta uz augšu
ar ārējo malu 45 grādi leņķī,
3) elkonis atrodas zemāk par dūri,
4) pleci taisni, nolaisti uz leju, otra roka HIKITĒ pozīcijā,
5) izpildot sitienu, rokas darbojas sinhroni – viena nomaina otru.

Ņemot vērā, ka DŽJODAN MAVAŠI CUKI tiek izpildīts ar nedaudz saliektu roku, distance starp partneriem ir tuva vai mazliet mazāka par vidējo. Sitiena mērķis ir pretinieka galvas sānu daļa.

Gan DŽJODAN AGE CUKI, gan DŽJODAN MAVAŠI CUKI izpildījuma tehniku pilnveido ar tādiem pašiem vingrinājumiem kā taisnajam sitienam.

Tagad apskatīsim šos divus sitienus no praktiskā viedokļa. Sitiens DŽJODAN AGE CUKI pamatā tiek izmantots kā pretsitiens vai kā uzbrukuma turpinājums. Lai gan sitiena DŽJODAN MAVAŠI CUKI trajektorija, izpildot bāzes tehniskos paņēmienus, ir stingri noteikta, tomēr atbilstoši tam, kādā leņķī ir saliekts elkonis, to var izmantot kā tuvajā, tā arī vidējā distancē. Arī tā lietošana ir vienādi efektīva uzbrukumā un aizsardzībā.

Abi partneri nostājas viens otram pretim HAN DZENKUCU DAČI stājā. Stājām jābūt vienādām – abiem priekšā labā vai kreisā kāja.

TORI liek soli uz priekšu ar aizmugurējo kāju un pēc stājas ieņemšanas izpilda sitienu DŽJODAN MAVAŠI CUKI.

  

UKE liek soli atpakaļ ar priekšējo kāju un pēc stājas ieņemšanas ar aizmugurējo roku izpilda bloku DŽJODAN AGE UKE, bet ar priekšējo roku izpilda sitienu DŽJODAN AGE CUKI (6. a, b attēls). Tehnika tiek pilnveidota atbilstoši iepriekš minētajiem principiem.

Padoms: bloķējot sitienu DŽJODAN MAVAŠI CUKI, bloks DŽJODAN AGE UKE tiek novirzīts no galvas virspuses nedaudz sāniski, pretī sitienam veidojot stabilu pretdarbību. Šāda veida interpretācijas (novirzes no bāzes tehniskajiem paņēmieniem) ir attaisnotas un konkrētu bloku var pielāgot attiecīgajai situācijai.

Šīs aizsardzības tehnikas īpatnība salīdzinājumā ar iepriekš aplūkotajām ir tā, ka bloku izpilda ar aizmugurējo roku, bet pretsitienu ar priekšējo roku. Līdz ar to pēc uzbrukuma atvairīšanas mēs iegūstam kontroli pār pretinieka ķermeņa vidusdaļu, kas vienlaikus dod būtiskas priekšrocības un tai pašā laikā sagādā papildu bīstamību. Priekšrocības izpaužas tā, ka paveras vairāk iespēju pretsitienam (pretinieks ir atsegtāks) un laba iespēja pāriet uz satvērieniem vai metienu tehniku. Kā galvenais bīstamības faktors jāmin pretinieka iespēja pretdarboties, jums izmantojot abas kājas un brīvo roku. Iepriekš aplūkotajās kombinācijās pretinieka uzbrukuma tehnika tika bloķēta, novirzot sitiena roku uz iekšpusi un maksimāli novēršot viņa pretdarbības iespējas.

    

Un visbeidzot apskatīsim pēc sarežģītības pakāpes nākamo sitienu ar kāju ČJŪDAN MAVAŠI GERI – lokveida spērienu no sāniem. Šo sitienu var izpildīt gan augšējā, gan vidējā, gan apakšējā līmenī (7. a, b, c attēls). Izpildot šo sitienu, jāņem vērā:

1) atbalsta kājas pēda tiek izgriezta uz āru,
2) sperošās kājas celis tiek pacelts no sāna gurnu augstumā,
3) sperošās kājas apakšstilba stāvoklis maksimāli pietuvināts horizontālajam (7. b attēls),
4) muguru atpakaļ neatliekt, rokas ČJŪDAN KAME pozīcijā,
5) atbalsta kāja nedaudz ieliekta, pēda izgriezta uz āru,
6) sitienu izpilda, iztaisnojot kāju celī,
7) sperošās kājas pēda nostiepta uz priekšu, bet pirksti atvilkti uz sevi,
8) atgriešanās sākuma stāvoklī notiek apgrieztā secībā.

Izpildot sitienu, starppozīcija (7. b attēls) netiek izdalīta no kustības konteksta. Celim jāturpina gurna iesāktā kustība. Tieši saskaņojot šos momentus, var panākt maksimālu spēku sitiena nobeigumā.

DŽJODAN līmenī (arī tajā sitienu izpilda ar nostieptiem (uz priekšu) pirkstgaliem) MAVAŠI GERI mērķis ir pretinieka galvas sānu daļa, ČJŪDA līmenī tas ir ķermeņa sāns, bet GEDAN līmenī augšstilbs. Kustības apguves sākumā MAVAŠI GERI tiek praktizēts vidējā līmenī. Tālākā pilnveidošana noris pēc tādiem pašiem principiem kā iepriekš apskatītie paņēmieni.

Nobeigumā gribētu citēt astoņus principus, kuri ir atrodami ķīniešu senajos rakstos BUBIŠI, uz tiem balstās go-džju-rju karatē stils:

1. Prātā ir gan debesis, gan zeme.
2. Ķermeņa ritms ir vienāds ar Saules un Mēness ritmu.
3. Rīkojies saskaņā ar laiku un ņem vērā, ka viss mainās.
4. Tehnika rodas tad, kad apzinīgā doma klusē.
5. Ieelpas un izelpas princips ir spēks un elastība.
6. Kāju pēdām jāmāk uzbrukt un atkāpties, krustoties un nošķirties.
7. Acis nedrīkst palaist garām pat sīkāko pārmaiņu.
8. Ausīm jādzird viss.

Pauls Jurjāns
Foto – Māris Zemgalietis, BCCS Repro

__________________________________________________________________________________________
Žurnāls “Tēvijas Sargs”, 2003. gada aprīlis