2000. gads — Karatē lielmeistari no Japānas trenē Rīgā

Pagājušās nedēļas bei­gās Rīga kļuva par ka­ratē stila godžu-rju Eiropas galvaspilsētu. Čet­ras dienas pie mums ritēja šī sporta veida starptautiskās fe­derācijas rīkots seminārs, kuru vadīja četri pasaulē atzīti godžju-rju senseji jeb skolotāji, no kuriem viens — 70 gadus ve­cais sensejs Hičija — sasnie­dzis augstāko meistarības kva­lifikāciju — desmito danu. Pa­saulē esot tikai trīs šī stila karatē pārstāvji, kuri izpelnījušies šādu atzinību.

Šādus mācību seminārus Okinavas godžju-rju karatē asociācija ik pa diviem gadiem rīko jau kopš Otrā pasaules kara bei­gām, taču tikai 1991. gadā kara­tē meistaru redzeslokā nonāca Latvija. Zviedrijā dzīvojošais sensejs Suzuki, kurš tajā laikā pirmais iepazinās ar šī stila ka­ratē pārstāvjiem Latvijā, atce­ras, ka padomju gadu izolācija ietekmējusi ne tikai pilsētas iz­skatu un šejieniešu ārieni: «Šeit valdīja, kā mēs teicām, krievu karatē stils. Taču man patika, ka latvieši uzdeva daudz jautā­jumu, centās apgūt to, ko vi­ņiem māca, un jau pēc pāris ga­diem mēs redzējām — jā, viņi ir uz pareizā ceļa.» 1993. gadā Rī­gā notika Eiropas čempionāts, kopš tā laika vairākas reizes Latvijas karatisti apmeklējuši starptautiskos seminārus Portugālē, Somijā, Itālijā, arī nodar­bības Zviedrijā un vecajā konti­nentā jau tiek uzskatīti par sa­vējiem.

Rīgā uz atbildes vizīti bija ieradušies 30 godžju-rju karatē pārstāvji no Zviedrijas, Somijas, Ukrainas, Francijas, Krievijas, Austrijas, Lietuvas, Spānijas un pat Kanādas. Kopā ar 60 mājiniekiem viņi četras dienas tre­nējās senseju Hičijas, Kikukavas (9. dans; viņš, starp citu, bi­jis viens no drošības pasākumu organizētājiem Okinavā nesen notikušās G8 valstu vadītāju apspriedes laikā), Onagas (8. dans) un Suzuki (8. dans) vadībā. Semināra beigās deviņi sportisti lika eksāmenus aug­stākas kvalifikācijas iegūšanai, turklāt pirmo reizi Eiropā tas noticis, klātesot 10. dana īpašniekam. Starp šiem deviņiem bija ari trīs Latvijas karatisti — Latvijas godžurju karatē federā­cijas prezidents Pauls Jurjāns un ģenerālsekretārs Arnis Šauriņš nolika eksāmenu trešā dana iegūšanai, bet Sergejs Smirnovs nopelnīja pirmo danu.

Ivo Jirgens